AKTUALNOŚCI

 Szanowni Beneficjenci,

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2358), w załączeniu przekazuję opracowane i udostępnione przez ARiMR  wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

·         na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - Załącznik

·         z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - Załącznik

·         na operacje grantowe - Załącznik

Wzory aneksów aktualizują zapisy umów o przyznanie pomocy dotyczące wydłużenia terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 r. ostatecznego terminu składania wniosków o:

- wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

- płatność, w przypadku pozostałych operacji.

Ponadto ww. formularze aktualizują i ujednolicają podejście dotyczące postanowień w zakresie korespondencji.

Powyższe wzory aneksów mają zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dokumenty zostaną zamieszczone na stronie www.dprow.umww.pl.

 

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl