STOWARZYSZENIE

 

STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

       Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz ustawy
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r., a także Rozporządzenia Rady (UE) nr 1303/2013, 1305/2013 i 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

     Obejmuje swym zasięgiem dziewięć gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w czterech powiatach w województwie wielkopolskim, liczących w sumie 1 475,0 km2 powierzchni i 74 698 mieszkańców.

      Obszar Stowarzyszenia tworzą gminy: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

      Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, które powstało w 2006 r. w ramach I Schematu, otrzymało wsparcie w wysokości 150 000,00 zł, między innymi na opracowanie
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), która wdrażana była w II Schemacie, dzięki wsparciu od Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa (FAPA) w wysokości 750 000,00 zł.

      Fakt realizacji Leadera+ w latach 2007 – 2008, był znakomitym narzędziem w promowaniu Stowarzyszenia i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

      Stowarzyszenie „Dolina Wełny” realizowało również Lokalną Strategię Rozwoju w okresie programowania 2007 – 2013, na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju
(ustawa z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność w nowym okresie programowania 2014 – 2020 poprzez założone trzy główne cele:

  1. Silny kapitał społeczny obszaru Dolina Wełny.
  2. Poprawa aktywności gospodarczej obszaru Doliny Wełny.
  3. Zwiększenie atrakcyjności oraz promocja walorów obszaru Doliny Wełny.

      Wszystkie działania mające realizować wyznaczone cele prowadzone są poprzez bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz system naboru wniosków do finansowania. Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
angażuje się również we współorganizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na swoim obszarze, starając się aktywizować szerokie grono społeczeństwa.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl