AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprasza wszystkich zainteresowanych z terenu gmin członkowskich: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec, w tym przedstawicieli grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR, na Konsultacje Społeczne dotyczące aktualizacji i zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023.

Zmiany dotyczą m.in.:

  • Załącznika nr 1 do Umowy ramowej w tym zapisów i zmian w Rozdziale nr 5 „Cele i wskaźniki”, w pkt. 2 „Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR", w pkt. 9 „Stan docelowy wskaźnika/poziom przejściowy/wyjaśnienie dotyczące sposobu jego ustalania (założenia do planowania)", a także w pkt. 10 „Charakterystyka celów i przedsięwzięć” - Tabela 9. W Rozdziale nr 6 „Sposoby wyboru i oceny operacji oraz sposoby ustanawiania kryteriów wyboru”, w pkt. 6.4 „Operacje grantowe, operacje własne i projekty współpracy” oraz w pkt. 6.6. „Podstawowe zasady ustalania wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR". W Rozdziale nr 7 „Plan działania” oraz Rozdziale nr 8 „Budżet LSR”,
  • Załącznika nr 3 do LSR: Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu,
  • Załącznika nr 4 do LSR: Budżet LSR.

Konsultacje społeczne odbywają się w punkcie konsultacyjnym czynnym od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 12.30 w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, przy ul. Kolejowej 24, II piętro, pok. 202 (62-100) w Wągrowcu.

Informujemy również o możliwości zgłaszania uwag do niniejszych zmian. Uwagi można składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, a konsultacje dotyczące powyższych dokumentów będą trwać do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 12.30

PLAKAT - Załącznik

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Tel./Fax. (067) 25 52 489
biuro_dolinawelny@o2.pl