DOLINA WEŁNY

 STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jest stowarzyszeniem „specjalnym”, posiadającym osobowość prawną, działającym w szczególności na podstawie przepisów:

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 • Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz innych obowiązujących przepisów europejskich i krajowych dotyczących rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W Stowarzyszeniu, które działa jako lokalna grupa działania, zrzeszone są grupy osób publicznych, społecznych i prywatnych, dążące do wydobycia ukrytego potencjału obszaru, rozwiązywania pojawiających się problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz projektowania i wdrażania przedsięwzięć rozwojowych. Nadzór nad organizacją sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obszar Stowarzyszenia „Dolina Wełny” obejmuje 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w 4 powiatach w województwie wielkopolskim:

 • powiat chodzieski: Margonin (gmina miejsko-wiejska),
 • powiat gnieźnieński: Kiszkowo (gmina wiejska),
 • powiat obornicki: Rogoźno (gmina miejsko-wiejska),
 • powiat wągrowiecki: Damasławek (gmina wiejska), Gołańcz (gmina miejsko-wiejska), Mieścisko (gmina miejsko-wiejska), Skoki (gmina miejsko-wiejska), Wapno (gmina wiejska), Wągrowiec (gmina wiejska).

Gminy te zajmują powierzchnię 1 475,0km2, a liczba mieszkańców obszaru objętego LSR wynosi 73 091.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” założone zostało 26 maja 2006 roku, natomiast wpis do KRS nastąpił w dniu 08 września 2006 roku. Założycielami było 19 osób z różnych sektorów życia społecznego, pochodzących z obszaru działania gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, tworząc spójność terytorialną, tj. gminy: Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec. W roku 2007 teren działania Stowarzyszenia poszerzono o gminę Damasławek. Niestety, w roku 2015, ze Stowarzyszenia wystąpiła gmina Janowiec Wielkopolski. Przystąpiły natomiast gmina Kiszkowo i gmina Margonin, zachowując nadal spójność terytorialną.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zrealizowało Program Pilotażowy LEADER+ w ramach Schematu I oraz Schematu II, gdzie realizacja nakierowana była na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i zachęcanie uch do współpracy i zaangażowania się przy definiowaniu i rozwiązywaniu problemów. W ramach I Schematu, Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w wysokości 150 000,00 zł, m.in. na opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), która wdrażana była w II Schemacie, dzięki wsparciu Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa (FAPA) w wysokości 750 000,00 zł.

Zrealizowana została również Lokalna Strategia Rozwoju w okresie 2007-2013, dzięki której zrealizowano na obszarze operacje w zakresie „Odnowi wsi”, „Małych Projektów”, „Różnicowania w kierunku działalności gospodarczej” i „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”. W ramach partnerstw lokalnych, Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, zrealizowało także projekty współpracy, realizując wspólne określone działania i wdrażając różnorodne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Równocześnie w ramach Funkcjonowania, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” podejmowało wiele inicjatyw mających na celu aktywizację, nabywanie umiejętności i integrację społeczeństwa lokalnego.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowano także Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, dzięki której wsparciem objęta została infrastruktura kulturalna, rekreacyjna i turystyczna oraz przedsiębiorczość, poprzez powstawanie i rozwój działalności gospodarczych. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zrealizowało również 4 projekty grantowe, składające się z kilku, a nawet kilkunastu zadań komplementarnych, stanowiących spójną operację. Dzięki partnerstwu lokalnemu i współpracy organizacji z różnych środowisk lokalnych, osiągnięte zostały wspólne cele, zrealizowano określone zadania oraz działania. W odpowiedzi na lokalne potrzeby, zrealizowane zostały również, we współpracy z innymi organizacjami, projekty współpracy, realizujące określone działania i inicjatywy.

W latach 2023-2027, przewiduje się kontynuację działań, których rozpoczęcie nastąpiło wraz z uruchomieniem podejścia LEADER, wykorzystując zbudowany potencjał, w szczególności ludzki i społeczny. Realizacja celów będzie kontynuowana przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń mieszkańców oraz partnerów, m.in. poprzez:

 • rozwój kapitału społecznego – podejmowane w ramach LSR działania będą bardziej uporządkowane, tj. będą wspierały sektor społeczny na różnych etapach jego rozwoju;
 • rozwój infrastruktury społecznej – wyłącznie w oparciu o potencjał sektora pozarządowego, zapewniający trwałość funkcjonowania tej infrastruktury i aktywne korzystanie z niej przez mieszkańców oraz działania wpływające na wzmocnienie sektora pozarządowego, w tym poprzez tworzenie miejsc pracy w tym sektorze oraz wzmocnienie współpracy z samorządem lokalnym oraz współpracę w sieci;
 • rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – poprzez działania związane z rozwojem ścieżek rowerowych, wiat, placów zabaw, ścieżek dydaktycznych itp.;
 • rozwój zasobów lokalnych – koncentracja na zachowaniu dziedzictwa lokalnego -kulturowego oraz wykorzystaniu zasobów lokalnych w działaniach związanych z aktywnością społeczną i przedsiębiorczością;
 • rozwój przedsiębiorczości – dostosowanie oferty wsparcia do potrzeb przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju (wsparcie na tworzenie miejsc pracy).

Wszystkie działania realizowane dotychczas przez samą LGD, jak i w partnerstwie, wpłynęły stymulująco na społeczność lokalną. Zbudowany został potencjał, nawiązano nowe kontakty, pozyskano partnerów do współpracy, co będzie stanowiło filar do dalszej działalności.

W proces wdrażania działań, niezbędne będzie zaangażowanie członków Stowarzyszenia, partnerów czy instytucji, takich jak: stowarzyszenia, ośrodki kultury, szkoły, lokalni liderzy, którzy swą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem pozwolą dotrzeć do określonych grup społecznych. Dzięki tej komunikacji, poprzez kampanię informacyjną na stronie internetowej Stowarzyszenia, portalu w mediach społecznościowych oraz szereg organizowanych spotkań, warsztatów w ramach aktywizacji i animacji, a także bazę mailingową członków, stowarzyszeń i fundacji oraz innych podmiotów z obszaru LGD zaangażowanych w proces przygotowania, realizacji LSR w celu efektywnego wdrażania LSR i osiągnięcia zaplanowanych wyników i rezultatów oraz dotarcia do jak największej liczby odbiorców.

Kontakt z Nami

Siedziba Stowarzyszenia: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko, Biuro: Ul. Wachowiaka 9, 62-100 Wągrowiec
Tel. +48/ 508-568-051
biuro_dolinawelny@o2.pl